Huishoudelijk reglement 2023-09-21T15:14:16+00:00

Huishoudelijk reglement

Contributie
De contributie dient betaald te worden in september 2024 en loopt t/m augustus 2024. Het bedrag van € 30,- dien je te voldoen voor 15 september 2024, ten name van: Energieke Vrouwen Alphen op bankrekeningnummer: NL98RABO0148153763. Vergeet niet je voor- en achternaam en EVA-nummer te vermelden.

Vragen of opmerkingen
Je kunt ons te allen tijde mailen op eva.alphen@hotmail.com. Ook zullen wij je zo nodig via de mail van informatie voorzien.

Algemene regels voor het opgeven van een activiteit
Vergeet niet om het opgavenstrookje voor najaar 2023 in te leveren tijdens de jaarvergadering op 14 september. Je kunt het ook voor 14 september in de brievenbus doen bij Annie van Puijenbroek,
(Let op! nieuw adres) Hazenberg 25 in Alphen. We verzoeken jullie dit opgavenstrookje in een envelop te doen met erop je volledige naam en EVA-nummer.

Het totale bedrag van opgavenstrookje graag overmaken op banknummer NL98RABO0148153763 ten name van Energieke Vrouwen Alphen onder vermelding van volledige naam en EVA-nummer, ook voor 14 september. Dus geen contant geld in de envelop. Heb je de betreffende kosten van de activiteit niet voor deze datum betaald, dan is dit je eigen verantwoording en kun je niet deelnemen aan deze activiteit. Graag alle data meteen noteren in je agenda.

Afmeldingen
Als je wil afmelden graag op tijd en alleen via de Eva-mail: eva.alphen@hotmail.com dan komt alles op één plaats binnen en dat is voor ons veel overzichtelijker. Eventuele terugbetaling komt altijd nadat de activiteit heeft plaatsgevonden.

Privacyverklaring EVA
Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacywetgeving geven wij als bestuur van EVA de volgende privacyverklaring af.

EVA houdt persoonsgegevens bij van haar leden met het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. Wij bewaren van onze leden naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We bewaren het jaartal van aanmelding om jubilea te kunnen vieren. Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven. Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.

Alle leden van het bestuur zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door het bestuurslid belast met de ledenadministratie, verwerkt. Haar contactgegevens staan vermeld in het programmaboekje en op de website. Persoonsgegevens worden alleen intern binnen EVA gebruikt en worden niet verstrekt aan derden. Leden kunnen bij de ledenadministratie navragen hoe hun gegevens bewaard worden. Alle bestuursleden hebben toegang tot alle geregistreerde gegevens zowel digitaal als op papier. Dit is nodig om onze activiteiten te kunnen organiseren en begeleiden. Als je je laat uitschrijven als lid verdwijnen de persoonsgegevens uit het actieve bestand van onze administratie. Er worden alleen oude gegevens gebruikt voor statistische informatie zoals ledenaantallen.