Huishoudelijk reglement 2021-10-22T16:43:41+00:00

Huishoudelijk reglement

Nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich schriftelijk aanmelden via het email-adres: eva.alphen@hotmail.com. Vermeld hierin je naam en telefoonnummer dan wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen. 

Contributie
De contributie dient betaald te worden in september en loopt tot augustus van het daaropvolgende jaar. Contributie en activiteiten apart betalen. Voor de nieuwe leden die in januari starten, bedraagt de periode tot en met augustus van het lopende jaar: €12,50. Te voldoen voor 1 februari op het hierna vermelde rekeningnummer: NL98 RABO 0148 1537 63 ten name van: Energieke Vrouwen Alphen. Vergeet niet om bij de betaling je voor- en achternaam + het EVA-nummer te vermelden.

Alle data meteen noteren in je agenda! 
Als je je aangemeld hebt voor een activiteit, noteer dit dan ook thuis in je agenda of op de kalender. Afgelopen jaar zijn er wederom bij enkele bijeenkomsten diverse mensen niet op komen dagen, die aangemeld waren, zonder zich af te melden! Dat is voor ons erg vervelend. We zijn genoodzaakt de door ons gemaakte kosten in rekening te brengen. We vertrouwen erop dat jullie hier zorgvuldig mee om gaan het komend seizoen!

Plaats en aanvang van de activiteiten
De activiteiten vinden plaats bij Café Zaal Welkom, Stationsstraat 57 te Alphen (tenzij anders wordt vermeld). Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar en om 20.00 uur beginnen we met het programma.

Afmelden
Wil je je lidmaatschap beëindigen dan kan dit schriftelijk via het emailadres van EVA.

Vragen of opmerkingen
Je kunt met ons te allen tijden telefonisch contact opnemen of mailen via: eva.alphen@hotmail.com.

Privacyverklaring EVA
Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacywetgeving geven wij als bestuur van EVA de volgende privacyverklaring af.

EVA houdt persoonsgegevens bij van haar leden met het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. Wij bewaren van onze leden naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We bewaren het jaartal van aanmelding om jubilea te kunnen vieren. Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven. Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.

Alle leden van het bestuur zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door het bestuurslid belast met de ledenadministratie, verwerkt. Haar contactgegevens staan vermeld in het programmaboekje en op de website. Persoonsgegevens worden alleen intern binnen EVA gebruikt en worden niet verstrekt aan derden. Leden kunnen bij de ledenadministratie navragen hoe hun gegevens bewaard worden. Alle bestuursleden hebben toegang tot alle geregistreerde gegevens zowel digitaal als op papier. Dit is nodig om onze activiteiten te kunnen organiseren en begeleiden. Als je je laat uitschrijven als lid verdwijnen de persoonsgegevens uit het actieve bestand van onze administratie. Er worden alleen oude gegevens gebruikt voor statistische informatie zoals ledenaantallen.